Tác giả :
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng theo CDIO 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM 
- Căn cứ quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 
- Căn cứ chương 6 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Căn cứ quyết định số 144/QĐ-BGDĐT, ngày 7/1/2011 của Bộ trưởng bộ GDĐT về việc sắp xếp các chương trình đào tạo của trường ĐHSPKT theo danh mục cấp IV các ngành đào tạo ban hành theo thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010; 
- Căn cứ các qui định số 547/ĐHSPKT-ĐT, ban hành ngày 1/11/2010 và qui định số 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ban hành ngày 14/11/2011 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT Tp.HCM về cấu trúc các chương trình đào tạo (CTĐT) và các học phần GDĐC và SPKT trong các CTĐT 150 tín chỉ; 
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa, Trưởng phòng QLCL, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra của 21 ngành đào tạo trình độ đại học (theo danh mục đính kèm), 05 chuẩn đầu ra theo 05 ngành đào tạo trình độ cao đẳng (theo danh mục đính kèm), và chuẩn đầu ra khối kiến thức Sư phạm kỹ thuật theo CDIO. Áp dụng: Từ khóa tuyển sinh 2012 

Điều 2. Các chuẩn đầu ra đào tạo đại học, cao đẳng là cơ sở để các khoa, đơn vị đào tạo xây dựng, hiệu chỉnh nội dung các chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo; làm cơ sở cho việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá các học phần của các giảng viên; làm cơ sở để sinh viên đối mới phương pháp học tập đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Điều 3.
 Trưởng các đơn vị, các CBVC, Học sinh, sinh viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /. 

Nơi nhận: 
- BGH (để biết); 
- Trưởng các đơn vị 
– để thực hiện; 
- Lưu Đào tạo. 

HIỆU TRƯỞNG 
(ĐÃ KÝ) 
PGS.TS. THÁI BÁ CẦN

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

(Ban hành theo quyết định 558/DDHSPKT-ĐT ngay 28/7/2012 của hiệu trưởng trường ĐHSPKT Tp. HCM)
 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
STT M.Ngành Tên ngành 
1 52140231 Sư phạm Tiếng Anh
2 52210404 Thiết kế thời trang
3 52340301 Kế toán
4 52480201 Công nghệ thông tin
5 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
6 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7 52510202 Công nghệ chế tạo máy
8 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
9 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
10 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
11 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
12 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
13 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
14 52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính
15 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
16 52510601 Quản lý công nghiệp
17 52510603 Kỹ thuật công nghiệp
18 52540101 Công nghệ thực phẩm
19 52540204 Công nghệ may
20 52810501 Kinh tế gia đình
21   Công nghệ In
22   Khối kiến thức Sư phạm kỹ thuật
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
STTN Mã Ngành Tên ngành 
1 51510202 Công nghệ chế tạo máy
2 51510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
3 51510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
4 51510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
5 51540204 Công nghệ may

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 359,208

Tổng truy cập:2,748,673

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn