Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 757/HD-ĐHSPKT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Tp. Hồ Chí Minh, ngày  3  tháng 9 năm 2014

 

BỔ SUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ

Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Kèm theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHSPKT-ĐT)

 

       Căn cứ vào Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 (gọi tắt là Quyết định 43) của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Căn cứ vào Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 57) ngày 27/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/12/2008 của Hiệu Trưởng trường ĐHSPKT TPHCM (gọi tắt là Hướng dẫn 125),

       Nay Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung thêm phần Hướng dẫn thực hiện của trường vào hướng dẫn 125 về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo Điều 27 của Quyết định 43, và phần sửa đổi Khoản 1, Điều 27 của Thông tư 57 (áp dụng cho sinh viên các khóa học từ 2012 trở đi) như sau:

       Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:
      1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

      2. Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo từ đầu khóa học;

      3. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.00 trở lên;

      4. Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Trưởng khoa đề xuất và đã được Hiệu trưởng ký ban hành;

      5. Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;

      6. Trình độ tiếng Anh:

-  Đối với sinh viên không chuyên ngữ: Đạt từ 450 điểm TOEIC trở lên (đối với khóa 2012, 2013); từ 500 điểm TOEIC trở lên (đối với khóa 2014 trở đi);

-  Đối với sinh viên chuyên ngữ (ngành Sư phạm tiếng Anh): Đạt chuẩn C1,

trong các kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh do nhà trường tổ chức hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.

      7. Điểm rèn luyện toàn khóa phân loại từ trung bình trở lên;
      8. Tích lũy đủ số ngày công tác xã hội theo quy định của nhà trường.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                     PGS.TS. Đỗ Văn Dũng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 82,369

Tổng truy cập:1,454,144

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.